Martus Medical s.r.o.

Zásady ochrany osobních údajů a informace o jejich zpracování

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů a jejich ochraně. Tento dokument bude pravidelně aktualizován.

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s právními předpisy, zejména Obecným nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), tedy nařízení EU č. 2016/679, a zákonem o ochraně osobních údajů.

Kdo zpracovává Vaše údaje

Zpracovatelem Vašich osobních údajů je provozovatel serveru http://www.martusmedical.cz, společnost Martus Medical s.r.o., IČ: 04463030, se sídlem Jindřichova 2603/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63687, (dále také jen „Zpracovatel“, nebo „Provozovatel“);

Správcem vašich osobních údajů jsou:

ORTOPEDIE – NANDANA s.r.o., IČ: 28651774, se sídlem 28. října 1837/25, Ostrava – Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37048;

Ortopedie – Nandana Opava s.r.o., IČ: 02045460, se sídlem Popská 222/11, Město, 746 01 Opava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 57156;

Ortopedie – Nandana Bruntál s.r.o., IČ: 09587250, se sídlem Nádražní 1589/29, 792 01 Bruntál, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 83518;

Ortopedie nohy Praha s.r.o., IČ: 19819323, se sídlem Clumčanského 497/5, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 382117;

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom mohli spravovat Vaše rezervace v našem rezervačnímu systému a zajistili vám rezervaci termínů.

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

 • Zlepšení kvality našich služeb a vývoje nových
 • Provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány
 • Zajištění bezpečnosti našich systémů a sítí před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů
 • Analýzy Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním potřebám
 • Vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností a ochraně našich práv (např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb)

Právní základ zpracování

Právní základ zpracování Vašich osobních údajů je nezbytnost plnění smlouvy (vč. např. vymáhání vzniklých pohledávek), pokud se jedná o využívání našich služeb, které jste začali cíleně užívat (k rezervování termínů), oprávněné zájmy Provozovatele (dané zájmem na ochraně našich práv, zpracováním ke statistickým účelům, měření návštěvnosti našich stránek, analýze Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním preferencím, zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji, zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě a na přímém marketingu) a třetích osob (zejména našich smluvních partnerů) a plnění zákonných požadavků (zejména předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (zejména zákon č. 101/2000 Sb. a Nařízení č. (EU) 2016/679), vedení účetnictví, plnění povinností podle daňových předpisů atp.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti se zajištěním služby rezervace termínů návštěvy některé z ordinací správců Vašich osobních údajů.

Při rezervaci termínu je nutné uvést následující údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Dodatečné informace (například urgentnost návštěvy lékaře, nebo preferované místo návštěvy)

Nechcete nebo nemůžete nám své údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně. Osobní údaje, které od Vás požadujeme, nám můžete odmítnout poskytnout. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí je z Vaší strany nezbytné pro poskytování našich služeb, nemůžeme Vám související službu poskytnout.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme

30 dnů po datu Vašeho zarezervovaného termínu si ponecháváme Vaše osobní údaje, abychom Vám mohli zajistit případné další rezervace k návazným úkonům. Nejpozději 31. den po datu rezervovaného termínu jsou všechny poskytnuté údaje automaticky systémem smazány. Následně běží až 30denní lhůta, během které jsou tyto údaje smazány i ze záloh a logu serverů.

Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit třetím osobám pouze v případech, kdy nám to bude ukládat nebo umožňovat zákon, anebo s Vaším souhlasem.

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům:

 • Dodavatelé externích služeb (programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů, služby související s měřením návštěvnosti našich stránek a přizpůsobování jejich obsahu preferencím uživatelů)
 • Provozovatelé záložních serverů či provozovatelům jiných technologií, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb
 • V nezbytně nutném rozsahu právní a daňoví poradci

Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy, např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení, včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100% zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření. V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • Právo svůj souhlas kdykoli odvolat
 • Právo osobní údaje opravit či doplnit
 • Právo požadovat omezení zpracování
 • Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
 • Právo požadovat přenesení údajů
 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
 • Právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech

A další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) č. 2016/679.

Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na info@martusmedical.cz.

Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Vaše ochrana

Pokud se domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů a podat stížnost; adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz.

Jak nás můžete kontaktovat

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na e-mailovou adresu info@martusmedical.cz.

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

Fakturační adresa

Martus Medical s.r.o.

IČO: 04463030

Jindřichova 2603/10
Moravská Ostrava
70200 Ostrava

info@martusmedical.cz

Zásady ochrany osobních údajů a informace o jejich zpracování